Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Ústecký volejbal o.s.

 

 

 

I.

Základní ustanovení

čl.1

 

 

 

1.      Občanské sdružení „Ústecký volejbal o.s.“ (dále jen „sdružení“) je dobrovolným sdružením fyzických osob a právnických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost .

 

čl.2

1.      Název sdružení:      Ústecký volejbal o.s.

2.      Sídlo sdružení :       Slavíčkova 955/14, Ústí nad Labem, 400 01

 

 II.

Poslání a cíle

čl.3

 

 

 

            1. Základním posláním sdružení  je : 

 

a)      organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b)      vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c)      vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností,

d)      budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

e)      vést své členy a ostatní účastníky sdružení k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a sportu,

f)        hájit zájmy členů sdružení, za tím účelem spolupracovat s orgány regionu ústeckého kraje, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,

g)      dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v regionu ústeckého kraje, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost .             

 

III.

Orgány sdružení

Vymezení orgánů sdružení

čl.4 

 

1.      Orgány sdružení jsou:

a)      valná hromada

b)      výkonná rada

c)      předseda sdružení

d)      místopředseda sdružení

e)      hospodář 

 

čl.5

Valná hromada

1.      Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Každý člen sdružení má při hlasování valné hromady jeden hlas.

2.      Do působnosti valné hromady patří zejména:

a)      přijímat, měnit a doplňovat stanovy sdružení

b)      rozhodovat o výši, termínu a způsobu úhrady členských příspěvků

c)      volit a odvolávat členy výkonné rady a kontrolovat jejich činnost

d)      schvalovat roční rozpočet sdružení a roční účetní uzávěrku a rozhodovat o použití volných finančních prostředků

e)      rozhodovat o nabytí a převodu majetku a o jeho využití

f)        volit ze zvolených členů výkonné rady tajnou písemnou volbou předsedu,  místopředsedu a hospodáře sdružení na dobu 1 roku

g)      odvolávat předsedu, místopředsedu a hospodáře sdružení

3.      Valnou hromadu svolává výkonná rada minimálně jedenkrát za 12 měsíců

4.      Valnou hromadu svolává výkonná rada nejpozději  do 1 měsíce, požádá-li o to písemně minimálně 25% členů sdružení

5.      Z jednání musí být pořízen zápis do kterého má nárok nahlédnout každý člen valné hromady

6.      Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení. Pokud svolaná Valná hromada není usnášeníschopná, koná se náhradní Valná hromada se stejným programem o půl hodiny později oproti hodině uvedené na pozvánce na předcházející Valnou hromadu, která nebyla usnášeníschopnou. Tato náhradní Valná hromada je pak v tomto množství členů usnášeníschopná.

7.      Platného rozhodnutí je dosaženo souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení 

 

čl.6

Výkonná rada

1.      Výkonná rada řídí činnost sdružení tak, aby byly zajištěny cíle a poslání sdružení

2.      Výkonná rada je 3 až 15 členná a je volena na dobu jednoho roku. V případě odstoupení člena výkonné rady, může být kooptován jeho nástupce, kterého musí potvrdit nejbližší valná hromada.

3.      Výkonnou radu svolává předseda, dle aktuální potřeby, nejméně však jedenkrát za rok a to formou pozvánky uveřejnění na oficiálních www stránkách o.s. a formou e-mailové korespondence na všechny členy o.s.. Tato pozvánka musí být rozeslána a uveřejněna nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

4.      Schvaluje směrnice hospodaření a rozhoduje o uvolnění finanční podpory na projekt, který byl výkonnou radou vybrán

5.      Je povinna:

a)      zabývat se podněty a návrhy členů a pravidelně je pololetně informovat o činnosti sdružení

b)      schvalovat jednotlivé akce a aktivity sdružení

c)      schvalovat případnou spolupráci třetích osob na realizaci akcí a aktivit sdružení

d)      založit a řádně vést oficiální www stránky občanského sdružení

e)      vést úplnou evidenci členské základny včetně e-mailového spojení, které bude používáno na písemný styk s členy 

 

čl.7

Předseda výkonné rady (VR)

1.      Předseda VR je statutárním zástupcem sdružení. Jedná navenek jménem sdružením.

2.      Předsedu VR volí valná hromada na dobu 1 roku. Tento orgán sdružení jej rovněž odvolává.

3.      Do věcné působnosti předsedy VR  patří zejména:

a)      svolávat valnou hromadu a výkonnou radu

b)      je povinen svolat členy VR do 1 měsíce, pokud o to požádá nejméně 1/3 VR

c)      jednat jménem sdružení s třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za sdružení

d)      zajišťovat vedení účetnictví sdružení, zodpovídá za majetek a hospodaření sdružení

e)      organizovat práce při zániku sdružení 

 

čl.8

Místopředseda výkonné rady

1.      Místopředseda VR plní funkci předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze na základě písemného pověření předsedy sdružení

2.      V době nepřítomnosti je zastupován jím pověřeným členem Výkonné rady

 

čl.9

Hospodář sdružení

1.      Řídí hospodářskou a finanční agendu sdružení a je členem VR

2.      Zabývá se hospodařením, správou majetku, kontrolou účelného vynakládání finančních prostředků a jiného majetku sdružení

3.      Navrhuje směrnice hospodaření a předkládá je ke schválení VR

4.      Předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření za minulé období 

 

IV.

Společné zásady členství

čl.10

1.      Členem sdružení se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba a právnická osoba, která souhlasí s posláním sdružení. O přijetí za člena rozhoduje výkonná rada, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených  členskou schůzí.

2.      Výši členských příspěvků stanoví výkonná rada. 

 

V.

Práva a povinnosti členů

čl.11

1.      Základní práva řádných členů sdružení jsou :

a)      účastnit se jednání členské schůze sdružení,

b)      volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

c)      předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

d)      podílet se na praktické činnosti sdružení,

e)      nahlížet do účetních dokladů a být pravidelně informován o správě majetku sdružení,

f)        při hlasování valné hromady má právo 1 hlasu. 

 

čl.12

2.      Základní povinnosti řádného člena jsou :

a)      dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,

b)      aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,

c)      účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce,

d)      vykonávat svěřené funkce v orgánech sdružení,

e)      platit členské příspěvky 

 

čl.13

3.      Řádné členství zaniká :

a)      vystoupením člena,

b)      úmrtím člena sdružení,

c)      zánikem sdružení,

d)      vyloučením člena sdružení členskou schůzí sdružení v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výkonným výborem porušuje tyto stanovy. 

 

čl.14

4.      Valná hromada může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají. 

 

VI.

Majetek sdružení a hospodaření

čl.15

1.      Zdrojem majetku sdružení jsou zejména :

a)      příspěvky členů sdružení,

b)      příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti,

c)      příjmy z vlastní hospodářské činnosti,

d)      příspěvky a dotace od sportovních svazů,

e)      státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob,

f)        majetek převedený do vlastnictví sdružení členem sdružení,

g)      dary, odkazy a dědictví.

2.      Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení

3.      Za hospodaření sdružení odpovídá výkonná rada. Výkonná rada je povinen zabezpečit nakládání s finančními prostředky sdružení v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.

4.      Majetek sdružení je ve vlastnictví sdružení jako celku. O převodech vlastnického práva  k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonná rada. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.  

 

VI.

Jednání jménem sdružení

 

čl.16

Jménem sdružení jedná předseda výkonné rady, případně místopředseda dle čl.8. 

Část VII.

Ustanovení přechodná a závěrečná

 

čl.17

1.      Tyto stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob byly schváleny přípravným výborem ve složení:

Mgr. Jaroslav Mareš, bytem Čechova 6, Ústí nad Labem 400 07, r.č. 571213/1524

Beran Petr, bytem Brandtova 36, Ústí nad Labem, 400 11, r.č. 721014/0696

Mgr. Karel Bendlmajer, bytem Slavíčkova 955/14, Ústí nad Labem, 400 01,

r.č. 690212/2898

na ustavující schůzi dne 17.5.2007. Členové přípravného výboru jsou povinni svolat první valnou hromadu, nejpozději do 30.9.2007 za podmínek těchto stanov, kde bude zvolen předseda, místopředseda a hospodář sdružení.

2.      Tyto stanovy sdružení nabývají účinnosti dnem jejich registrace u Ministerstva vnitra ČR podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.

 

 

Stanovy sdružení

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář